معاونت توسعه منابع و مدیریت

1.اداره و نظارت بر حسن کلیه امور اداری و عمرانی موسسه
2.رسیدگی به اهداف موسسه و نظارت بر چگونگی گردش کار ها و روشهای کاری مورد عمل در واحد های مختلف به منظور ایجاد هماهنگی بین فعالیت های مربوط به واحد های مختلف در راستای تحقق اهداف اجرایی موسسه
3. نظارت بر مصرف اعتبار تخصیصی  به واحد های مختلف بر اساس بودجه تفصیلی مصوب هییت موسس و سایر قوانین و مقررات مالی مورد عمل موسسه و ارائه گزارش جهت طرح در هیت موسس
4. تعیین وضعیت موجود موسسه از طریق شناسایی نقاط قوت و تنگناها و مشکلات و فرصتها تهدیدات پیش رو جهت تعیین راهبردهای پیشنهادی در راستای ارتقا به وضعیت مطلوب
5. ارائه گرارش های توجیهی لازم به رییس موسسه در خصوص وظایف مربوطه به واحدهای تحت نظر
6. جمع آوری و تکمیل اطلاعات مورد نیاز بر اساس طرح جامع موسسه و برنامه ریزی و پیشنهاد بودجه سالیانه و انجام کلیه فعالیتهای لازم در جهت اجرای طرح های عمرانی موسسه (اعم از پیمانی ،امانی و...)
7. انجام تعمیرات اساسی به منظور احیاء و نگهداری ساختمانها و تاسیسات موجود
8. تشکیل کمیته تدوین روشهای اجرایی به منظور بهینه سازی سامانه تعاملات اداری بین واحدهای تابعه با همکاری سایر معاونتهای موسسه
9. استقرار فرایند شناسایی درامدها و کنترل مناسب بر چرخه مالی به منظور تهیه گزارشات مدیریتی مالی در جهت ایجاد انضباط مالی در بخشهای مختلف موسسه
10. تدوین روشهای اجرایی مناسب برای نگهداری ابنیه و تجهیزات موسسه به منظور حفظ و نگهداری از سرمایه های ملی موسسه