معاونت فرهنگی و اجتماعی
1.راهبری و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور فرهنگی موسسه در سطوح استادان دانشجویان و کارکنان موسسه مطابق با مصوبات مقرارت و ایین نامه های مربوط و با همکاری و هماهنگی سایر نهاد های ذیربط
2.تطبیق و اجرای سیاستهای راهبردی شورای انقلاب فرهنگی و ستاد های تعمیق و گسترش فرهنگ و مبانی اسلام در دستگاههای و حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی
3.رصد وضعیت کلی فرهنگی تربیتی اجتماعی و سیاسی موسسه و همچنین انجام مطالعات و پژو هشهای لازم با همکاری معاونت پژوهشی موسسه به منظور برنامه ریزی و سیاستگذاری فعالیت های فرهنگی جهت گسترش و تعمیق ارزش های اسلامی –ایرانی-انقلابی در همه سطوح موسسه و ارائه گزارش به هیت موسس
4.ایجاد ارتباط و همکاری هر چه بیشتر با مراکز موسسات و نهاد های فکری فرهنگی و انقلابی
5.برنامه ریزی به منظور توسعه اموزش های فرهنگی سیاسی و اخلاقی از طریق برگزاری کلاسهای اموزشی و سمینار ها و مجامع فرهنگی فکری سیاسی دانشگاهی با استفاده بهینه از توان موجود نهاد های اسلامی و انقلابی و نظارت بر انها
6.فراهم نمودن زمینه ترغیب عناصر موسسه به منظور حضور در صحنه های مختلف علمی سیاسی و فرهنگی و انقلابی
7.اهتمام به ترویج فرهنگ گفتگو نقد روشنمند ازاد اندیشی و گسترش زمینه ارتباط دانشگاهیان با صاحبنظران علمی فرهنگی و سیاسی
8.مدیریت محتوای شورای فرهنگی و اجتماعی از طریق تسهیل در فرایند تصویب طرح ها پیشنهاد برنامه های لازم و پیگیری وظایف محوله
9.پیگیری ابلاغ مصوبات مقررات و ایین نامه های و اطلاع رسانی به واحد های مرتبط در داخل و یا خارج موسسه با هدف ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای انها و ارئه گزارش ارزیابی به شورای فرهنگی موسسه