معاونت آموزشی
1.اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه سیاستهای مقرارت فرایند های آموزشی و تحصیلات تکمیلی موسسه
منطبق بر قوانین مصوبات ایین نامه های اجرای مربوطه با رویکرد گسترش تحصیلات تکمیلی
2.پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیات علمی و مدیران اموزشی و اساتید و ارائه گزارش به مدیریت موسسه
3.اجرای اموزشهای حین خدمت برای کلیه کارکنان موسسه
4.برنامه ریزی جهت تماین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی –آموزشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی
5.برنامه ریزی آموزشی موسسه در راستای سند چشم انداز نقشه جامع علمی و آمایش سرزمین
6.اهتمام به برگزاری دوره های توامند سازی و دانش افزایی
7.ارزیابی و بازنگری محتوای سر فصل هابه منظور به روز رسانی کارامدی اعضای هیات علمی موسسه غنابخشی و ارزش مداری و ارائه پیشنهاد لازم به وزارت خانه مربوطه