معاونت دانشجویی
1.اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور دانشجوی موسسه مطابق با مصوبات مقررات و ایین نامه های مربوطه
2.راه اندازی و مدیریت فرایند مشاوره امور دانشجویی موسسه در زمینه تحصیلی موسسه در زمینه های تحصیلی رفاهی سلامت
3.نظارت بر فعالیت های مربوط به تسهیلات قابل ارائه به دانشجویان و برنامه های رفاهی
4.برنامه ریزی جهت مدیریت و ارتقای امور صنفی رفاهی بهداشتی وسلامت دانشجویان موسسه
5.رصد و ارزیابی وضعیت صنفی رفاهی بهداشتی و سلامت موسسه و ارائه گزارش به رییس موسسه
6.زمینه سازی جهت مشارکت همراهی همدلی دانشجویان برای ارتقاء وضعیت موسسه