سرپرست موسسه  دکتر علیرضا مسعودنیا

بر اساس بخشنامه شماره دش/90/1521 شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 18/2/90بالاترین مقام اجرای موسسه رئیس موسسه می باشد که بعد از هیت موسس تا تشکیل هیت امناء دومین رکن موسسه می باشد.و در قبال کلیه امور موسسه در حدود مقرارت مصوب مسئول و نماینده حقوقی موسسه می باشد.
1.مسئولیت در قبال کلیه امور موسسه و حسن اجرای مصوبات هیت موسس در حدود و اختیارات و مقررات مصوب ایین نامه های وزارت محترم علوم و ابلاغ ان به واحد های ذیربط حسب مورد و نمایندگی حقوقی موسسه نزد مراجع ذیصلاح
2.تهیه و پیشنهاد برنامه های راهبردی سیاستهای اهداف و خط مشی ها برای طرح در هیت موسس
3.تعیین خط مشی اجرای موسسه بر اساس برنامه های راهبردی مصوب هیت موسس برنامه ریزی و هدایت فعالیت های فرهنگی تربیتی آموزشی پژوهشی دانشجوی توسعه مدیریت و منابع موسسه در چهارچوب های برنامه های راهبردی موسسه
4.نظارن مستمر و دقیق بر حسن اجرای امور تربیتی فرهنگی آموزشی پژوهشی دانشجوی خدماتی استخدام انتصاب ماموریت ارتقاء اخراج کارکنان و کلیه ارتباطات داخلی و بینالملی موسسه و هماهنگی واحد های مختلف و پاسخگوی به مراجع ذیصلاح و پیگیری اشکالات و تخلفات احتمالی و ارجاع ان به مقامات ذیصلاح
5.استیفای منافع و حقوق موسسه در مراجع قانونی (اعم از قضایی اجرای اداری و ....)به نمایندگی از موسسه
6.تهیه ایین نامه های مالی معاملاتی اداری استخدامی تشکیلاتی نمودار سازمانی و تشکیلات موسسه و همچنین تغییر و اصلاح انها در چهارچوب ضوابط و مقررات وزارتین و چپیشنهاد به هیت موسس برای طی مراحل قانونی
7.تهیه بودجه تفصیلی سالیانه موسسه با رعایت مفاد ایین نامه مالی و معاملاتی و ارئه به هیت موسس و همچنین نظارت بر نحوه هزینه نمودن بودجهع تخصیصی به موسسه
8.امضای قراردادها   اسناد تعهد اور اسناد ملی اداری کلیه مکاتبات در چهارچوب ضوابط و مقررات مصوب و پاسخگویی به هیات موسس در قبال گزارشات حسابرسی و پیگیری و رفع مشکلات و مسائل مطروحه در گزارشات حسابرسی و ارائه اقدامات انجام شده به هیت موسس
9.ارائه گزارش عملکرد سالیانه آموزشی پژوهشی فرهنگی اجرای مالی محاسباتی سالانه موسسه به هیت موسس و وزارت متبوع.
10.نصب عزل اعضای هیات رئیسه اعضای حقیقی شوراها مدیران گروه اموزشی پژوهشی و ستادی موسسه
11. ارئه پیشنهاد همکاری علمی با سایر موسسات آموزشی یا پژوهشی داخلی و خارجی به هیت موسس
12.نظارت بر امور انضباطی موسسه (هیات علمی دانشجویان کارمندان)در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوطه