جدول شهريه رشته های دایر در موسسه آموزش عالی مهرآیین درلینک زیر قابل دسترس می باشد.جدول شهریه

http://85.185.20.147/fraghat