فایل‌ قالب پروپوزال

راهنما و قالب نگارش پایان نامه

فرم 1-درخواست تصویب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم 2-ابلاغیه تصویب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم 3-برگه مجوز دفاع از پایان نامه

فرم 4-دعوت از هیات داوران جلسه دفاع

فرم 5 -دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم 6 -
برگ ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم 7-صورتجلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد

فرم 8 -برگ تحویل پایان نامه کارشناسی ارشد به آموزش موسسه

فرم 9-فرم تایید اصلاحات انجام شده در پایان نامه پس ازجلسه دفاع

فرم 10-برگه رﺅیت و تایید مجدد اصلاحات پایان نامه کارشناسی ارشد

سامانه همانند جو