معاونت پژوهشی
1.      اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوهشی و فناوری کتابخانه ها بانک های اطلاعاتی موسسه مطابق با مصوبات و ایین نامه های مربوطه
2.      برنامه ریزی و سیاستگذاری به منظور ارتقاءو افزایش سطح همکاری های علمی و بین المللی موسسه
3.      اولویت بخشی به نواوری در حوزه نظری و پژوهش های کاربردی و مورد نیاز موسسه
4.      توسعه تقویت و هدایت طرح های پژوهشی مصوب با اولویت های پژو هشهای کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشم انداز برنامه های توسعه استان گیلان و نقشه جامع علمی استان گیلان
5.      کنترل و نظارت بر فرایند های پژوهشی موسسه بر اساس تقویم تعیین شده در هیت موسس
6.      مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی سالانه موسسه جهت ارائه  به رییس موسسه
7.      ایجاد ارتباط لازم با موسسات داخلی وخارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی
8.      همکاری در ارئه خدمات علمی فرهنگی اجتماعی و برگزاری سمینار ها و کنفرانس های علمی اجرای کلیه امور
 قراردادها تحقیقاتی و خدناتی بین موسسه و سایر موسسات
9.      همکاری در اجرای دوره های کوتاه مدت و پژوهشی برای موسسات غیر دانشگاهی
10. برنامه ریزی برای  استفاده اعضای علمی موسسه از فرصت های مطالعاتی داخل و خارج کشور
11. تهیه برنامه پژوهشی موسسه و ارئه اهداف و تعیین اولوتهای پژوهشی در قالب برنامه ریزی ها میان مدت و بلند مدت و حمایت از تشکیل مراکز رشد کارافرینی و پارکهای علم و فناوری برای طرح در شورای تخصصی پژوهشی موسسه
12. بررسی و ارزیابی فعالیت های موسسه در چارچوب های برنامه رشد و توسعه استان گیلان  بر اساس اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه ای ان و نقشه جامع علمی کشور در بخش اموزش عالی
شناسایی و تعریف موضوعات و برنامه های علمی –پژوهشی مشترک و برنامه ریزی جهت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی –پژوهشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی مناسب با حوزه تخصصی موسسه