مدیریت ورزشی

مدیریت ورزشی چیست؟
مدیریت ورزش حوزه ای از فعالیت حرفه ای است که در آن انواع مشاغل مدیریتی مرتبط با ورزش وجود دارند. آماده سازی آکادمیک برای این رشته ی آموزشی از سال 1966 در دانشگاه اوهایو پا به عرضه وجود گذاشته است.
برخی از مثال های مدیریت ورزش به این ترتیب هستند: مديريت ورزش دانشگاهی، مديريت ورزش تفریحی، بازاریابی ورزشی، مديريت مسابقات، مدیریت تجهیزات ورزشی، اقتصاد ورزش، سرمایه گذاری ورزشی، و مدیریت اطلاعات ورزشی. امروزه بسیاری از کالج ها و دانشگاه ها در سراسر جهان در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته مدیریت ورزش را ارائه می دهند.

 | تاریخ : 1393/05/26

Sport Management


What is Sport Management?
Sport management is an area of professional endeavor in which a variety of sport-related managerial careers exist. Academic preparation of this field ofeducation has brought to existence in Ohio University since 1966. Some examples of sport management are college sports management, recreational sportmanagement, sports marketing, event management, facility management, sports economics, sport finance, and sports information. Today, many colleges anduniversities throughout the world offer bachelors and masters degrees in sport management.

References:
1- Wikipedia
2- ITHACA College sport management lessons (ithaca.edu)

 | تاریخ : 1393/05/26