رشته الكترونيك


هرچند برخی او را بزرگترین سارق علمی تاریخ می‌دانند اما هر نگاه منصفی پیشرفت‌های جامعه بشری در عصر حاضر را مدیون و مرهون اختراع توماس ادیسون یعنی برق و مفاهیمی چون علم الکترونیک می‌داند. محور اصلي فعاليت‌هاي مهندسي برق، تبديل يك سيگنال به سيگنال ديگر می‌باشد كه البته اين سيگنال ممكن است شكل موج ولتاژ، شكل موج جريان و يا تركيب ديجيتالي بخشی از اطلاعات باشد.

بسياری از محصولات و خدمات در جامعه نوين امروزی بر پايه عملکرد مهندسان الکترونيک، طراحی، توليد و بهره‌برداری می‌شوند. الکترونيک نوين استفاده از سيستم‌های پيچيده در تمامی شاخه‌های مهندسی، توليد و ساخت را ميسر نموده، به گونه‌ای که به کارگيری اين سيستم‌ها زندگی نوع بشر را عميقاً  متأثر و متحّول ساخته است. کامپيوتر يکی از کارآمدترين اين سيستم‌ها است که از افزاره‌های متنوع الکترونيکی اعم از ديودها و ترانزيستورهای ساخته شده در سطح يک تراشه بسيار کوچک تشکيل می‌شود. همچنين شاخه‌های جديدی از مهندسی نظير مکاترونيک، بيوالکتريک و الکترونيک نوری به ترتيب از تلفيق الکترونيک با مهندسی مکانيک، علوم‌پزشکی و فيزيک نور، پديد آمده‌اند.
هدف از ارائه دوره کارشناسی مهندسی الکترونيک، آموزش و کسب مهارت دانشجويان در جنبه‌های نظری و عملی طراحی و پياده‌سازی سيستم‌های نوين الکترونيکی به گونه‌ای است که مهندسان الکترونيک می‌توانند تجهيزات الکترونيکی مورد نياز صنعت و ساير شاخه‌های مهندسی را طراحی کرده و بسازند و يا سيستم‌های الکترونيکی موجود را تجزيه و تحليل نمایند. اين سيستم‌ها شامل افزاره‌های ميکروالکترونيک و مدارهای الکترونيکی چه بصورت مجزا و چه مجتمع اعم از ديجتيال، آنالوگ و يا مختلط می‌باشند. کسب مهارتهای لازم به همراه داشتن دانش فنی و قوه ابتکار است که مسيرهای شغلی فراوان را فراروی فارغ‌التحصيلان رشته مهندسی الکترونيک قرار می‌دهد.

 | تاریخ : 1393/05/26

Electronic


Although some called him the greatest science plagiarist, each and every just agent due to advances in human society would owe thanks to Thomas Edison’s discovery i.e. electricity and notions of electronics. The main area of focus in electronic engineering is converting a signal to another one. However, this signal may be a voltage wave, a current wave or a digital combination of a some data.
Many products and services in today’s modern society are designed, produced and operated based on electronic engineers’ performances. Modern electronic has made the application of complex systems in all the fields of engineering, manufacturing, and construction branches possible, so that using these systems have deeply changed and improved human life. Computer is one of the most efficient types of these systems which is made of electronic devices such as diodes and transistors built on a very small chip. New branches of electronic engineering like mechatronics, bioelectric, and optoelectronics combined respectively with mechanics, medical sciences and optics have been introduced.   
The purpose of BSc in electronic engineering is training students in the theoretical and practical fields of designing and applying modern electronic systems so that they can design and make electronic devices needed in industry and other fields of engineering or analyze electronic systems. These systems consist of microelectronic and electronic circuits whether separately or integrated like digital, analog, or complex. Having proper skills, technical knowledge and ingenuity makes it possible to have various work opportunities for graduates of electronic engineering.

 | تاریخ : 1393/05/26