مدیریت ورزش

چرا "مديريت ورزشي" از بهترين رشته هاي تحصيلي است؟

تربيت بدني فرآيندي است كه هدف آن بهبود رشد و شكوفايي استعدادهاي انسان و تامين سلامت و بهبود عملكرد اوست.
در دهه هاي اخير مباني علمي رشته تربيت بدني به طور وسيعي گسترش يافته است. افراد حرفه اي در رشته تربيت بدني ، خود را ملزم به شناخت و آگاهي از ساير حيطه هاي تخصصي و درك همبستگي متقابل آنها نموده اند و اين امر باعث شده است كه تعداد تخصص هاي مرتبط با تربيت بدني ، افزايش يابد. اين تخصص ها به توسعه و تنوع حرفه اي و شغلي در تربيت بدني منجر شده است. به طور ي كه امروز تربيت بدني به عنوان يك رشته تحصيلي در اغلب دانشگاه هاي كشور ايجاد شده است.
مديريت تربيت بدني و ورزش، تمام جنبه هاي مديريتي در برنامه هاي مختلف ورزشي را در بر مي گيرد. ظهور اين قلمرو تخصصي در گسترش مباني علمي رشته و توسعه و ارتقاي ورزش موثر بوده است.
مديريت تربيت بدني و ورزش، تمام جنبه هاي مديريتي در برنامه هاي مختلف ورزشي را در بر مي گيرد. ظهور اين قلمرو تخصصي در گسترش مباني علمي رشته و توسعه و ارتقاي فعاليت هاي ورزش، موثر بوده است.
افرادي كه در مقطع كارداني اين گرايش وارد مي شوند اميد مي رود تا براي مديريت صحيح و سازنده فعاليت ها و امور تربيت بدني در مشاغلي با نياز به سطح كارداني تربيت شوند. تربيت شدگان در مقطع كارشناسي اميد مي رود كه در مديريت برنامه هاي ورزشي و مسابقات ورزشي، مديريت بخش هاي مختلف سازمان هاي ورزشي، دستيار تحقيق در حيطه مديريت ورزشي، مديريت ورزشي در فعاليت هاي رسانه اي و مديريت مراكز تفريحي-ورزشي فعاليت نمايند.
هدف دوره كارشناسي ارشد مديريت ورزشي، تربيت و تامين مديران و كارشناسان آگاه و ماهر براي اداره امور سازمان هاي ورزشي كشور مي باشد. دانشجويان دوره كارشناسي ارشد مديريت ورزشي ضمن آشنايي با اصول و مباني مديريت ورزشي، مهارت هاي لازم را در زمينه اداره موفقيت آميز سازمان هاي ورزشي، اداره بهينه امور تاسيسات و اماكن ورزشي، ايجاد روابط اثربخش با مربيان، سرپرستان، كارشناسان و كاركنان فرا مي گيرند.
اين دوره دانشجويان را آماده مي كند تا مسؤليت هدايت و رهبري سازمان ها، باشگاه ها و دستگاه ها و ... را در بخش هاي دولتي و خصوصي بر عهده گيرند.
توسعه و ارتقاي سطح فعاليت هاي ورزشي در سطح آموزشي، تفريحي و قهرماني، گسترش حضور مردم در فعاليت هاي سلامت بخش ورزشي، تعدد سازمان ها، مشاغل، تسهيلات و خدمات ورزشي در بخش هاي دولتي و خصوصي نياز به وجود مديران تعليم ديده در قلمرو ورزش را بيش از پيش نموده است.
كارآيي و اثربخشي سازمان هاي ورزشي منوط به وجود مديران و متصديان آگاه و با تجربه است كه بتوانند سازمان هاي خويش را در جهت تحقق اهداف از قبل تعيين شده هدايت نمايد.
هدف دوره دكتراي تخصصي مديريت ورزشي، تربيت و تامين اعضاي هيات علمي دانشگاه ها، متخصصين و محققين و رهبران و مديران حرفه اي سازمان هاي ورزشي كشور مي باشد. دانشجويان دوره دكتراي تخصصي مديريت ورزشي ضمن آشنايي با اصول و مباني مديريت ورزشي، كسب آگاهي و يافتن مهارت لازم را در زمينه مديريت استراتژيك ورزش كشور، و شناخت فرآيندهاي مديريت و صنعت ورزش در كشورهاي پيشرفته، بايد بتوانند مشكلات سازمان هاي ورزشي را تجزيه و تحليل كرده و با بومي كردن تجارب جهاني راه كارهاي مناسب را براي پيشرفت و ترقي ورزش كشور ارايه كند.
اقبال عمومي مردم و دولت به ورزش و تربيت بدني، رشد و توسعه سازمان هاي ورزشي دولتي و خصوصي، بافت جوان جمعيتي، توقعات آحاد مردم نسبت به ارتقاي سطح و سهم ورزش ملي در ورزش بين المللي، ضرورت تحول در مديريت و ساختار ورزش كشور، لزوم ارتقاي جايگاه ورزش كشور در صنعت ورزش جهان و ... نياز به وجود محققين و متخصصين حرفه اي مديريت ورزشي را بيش از پيش ملموس كرده است. كارآيي و اثربخشي سازمان هاي ورزشي كشور، منوط به وجود افرادي فكور، متخصص است كه با پذيرش رهبري و هدايت سازمان هاي ورزشي و ارايه مشاوره و راه كارهاي كليدي به مديران سازمان هاي ورزشي تحول و ترقي ورزش كشور را تضمين نمايند.
اگرچه اطلاعات فوق مي تواند در تصميم گيري علاقه مندان براي بهترين انتخاب موثر باشد، اما فراموش نكنيد كه انتخاب رشته تحصيلي به سه عامل مهم شناخت دقيق، علاقه و آينده نگري مناسب نياز دارد.

موفق باشيد
جوادشیخی نژاد

 | تاریخ : 1395/01/12